VOP

§ 1 Základní ustanovení

Smlouva je uzavřena se společností CLEANTEC hygiene technology gmbh (dále jen prodávající). Následující smluvní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a příslušným kupujícím a jsou výslovně uznány společně s objednávkou.

§ 2 Uzavření smlouvy

Nabídky zboží prodávajícího na internetu nepředstavují závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy, ale výzvu k zadání objednávky (nabídka kupujícího ke koupi). Při nákupu prostřednictvím systému online obchodu mějte na paměti: Zboží určené k nákupu je uloženo v „nákupním košíku“. Pomocí odpovídajícího tlačítka na navigační liště může zákazník vyvolat „nákupní košík“ a tam kdykoli provést změny. Po vyvolání objednávkového formuláře jsou zadány osobní údaje, platební a přepravní podmínky. Před odesláním objednávky má zákazník možnost znovu zkontrolovat všechny podrobnosti, změnit je (také prostřednictvím funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo nákup zrušit. Odesláním objednávky prostřednictvím odpovídajícího tlačítka zákazník předloží závaznou nabídku poskytovateli. Zákazník nejprve obdrží automatický e-mail o přijetí jeho objednávky, který ještě nevede k uzavření smlouvy. Přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) následuje v každém případě potvrzením v textové podobě, ve kterém je zákazníkovi potvrzeno zpracování objednávky nebo dodání zboží nebo odesláním zboží. Pokud zákazník neobdrží potvrzení objednávky nebo oznámení o doručení nebo žádné zboží do 7 pracovních dnů, již není vázán svojí objednávkou. V takovém případě budou všechno již poskytnuté plnění okamžitě vráceno. Smluvním jazykem je výhradně němčina. Text smlouvy (údaje o objednávce a podmínky) jsou uloženy u prodejce.

 § 3 Ceny, náklady na dopravu

Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují konečné ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní. Pouze u přeshraničních dodávek může dojít ve vyjímečných případech k zaplacení dodatečných daní (např. v případě pořízení zboží uvnitř Společenství) a / nebo poplatků (např. cla), nikoli však prodejci, ale příslušným celním nebo daňovým orgánům. Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně, lze je vyvolat na stránce „Platební a přepravní podmínky“, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávání a jsou navíc hrazeny vámi.

§ 4 Platební a přepravní podmínky

Platební a přepravní podmínky najdete pod tlačítkem se stejným názvem v navigaci. Dodání a odeslání probíhá na riziko kupujícího. Fakturace probíhá prostřednictvím e-mailu. V případě nákupu na splátky se kupující zavazuje oprávnit prodejce k inkasu měsíčních splátek nebo vystavit trvalý příkaz k úhradě splátek kupní ceny. Pokud by kvůli nedostatečným finančním prostředkům na účtu byla ze strany banky provedena zpoplatněná reverzní rezervace shromážděných nebo převedených splátek kupní ceny, je kupující povinen zajistit, aby z tohoto prodejce vyšek bez škody a žaloby. Náklady za upomínky a inkaso nese kupující.

§ 5 Záruka

Za kvalitu zboží se považují pouze vlastní informace prodejce a popis produktu výrobce. Kupující je povinen zkontrolovat zboží neprodleně a s náležitou péčí na odchylky v kvalitě a množství a písemně upozornit prodávajícího na zjevné vady do 7 dnů od převzetí zboží. To platí také pro skryté vady objevené později od jejich zjištění. V případě porušení povinnosti kontroly a oznámení je uplatnění záruky a nároky na náhradu škody vyloučeno. V případě vad poskytuje prodejce podle svého uvážení záruku opravou nebo výměnou. Odpovdnost za vady činí jeden rok od data dodání.

§ 6 Koupě na splátky, riziko a výhrada vlastnictví

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující musí udržovat předmět nákupu až do jeho úplného zaplacení bez přístupu třetích osob, a v rámci vymáhání nebo insolvenčního řízení zveřejnit majetek prodávajícího a okamžitě ho informovat. V případě splátkového prodeje nese kupující riziko poškození předmětu nákupu a jeho náhodné ztráty. Kupující je povinen ho na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti všem obvykle pojistitelným a pojištěným rizikům a vinkulovat pojistnou smlouvu ve prospěch prodávajícího. Splátky jsou splatné 1. každého měsíce. V případě zpoždění dvou splátek je celá zbývající kupní cena splatná okamžitě. Kupující má právo kdykoli předčasně ukončit splátkovou (nájemní) kupní smlouvu („soft storno“) a předčasně koupit předmět nákupu. V takovém případě je zbývající kupní cena splatná okamžitě. Již zaplacené splátky kupní ceny budou započteny proti celkové kupní ceně. Výpověď smlouvy na splátky je vyloučeno. Uplatněním „soft storna“ ze strany kupujícího končí dohodnutá smlouva o poskytování služeb bez nutnosti ukončení smlouvy.

§ 7 Omezení odpovědnosti

Nároky na náhradu škody způsobené zpožděním, nemožností plnění, porušením smluvních a zákonných povinností, nedbalostí při uzavírání smlouvy a mimosmluvní odpovědností, a to i za nepřímé nebo následné škody, jsou vyloučeny, pokud škoda nebyla způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním prodávajícího nebo osob, které mu lze přičíst. Bez ohledu na právní základ je odpovědnost prodávajícího omezena na trojnásobek ceny dodání. Podle aktuálního stavu technologie nelze zaručit, že datová komunikace přes internet bude bezchybná a / nebo kdykoli dostupná. V tomto ohledu prodejce neodpovídá za trvalou nebo nepřerušovanou dostupnost webových stránek a zde nabízených služeb. Rovněž je vyloučeno právo napadnout kupní smlouvu z důvodu chyb nebo zkrácení o více než polovinu.

§ 8 Testování

U zboží, které jsou kupujícímu (zkoušejícímu) bezplatně a po omezenou dobu (pro účely testování) poskytnuty kupujícím, platí úplné vyloučení záruky i kompenzace škody. Náklady na vrácení nese zkoušející. U vzorků a výpůjček (testů), které zkoušející nevrátí prodejci během dohodnuté doby v jejich původním obalu, včetně všech dílů, zdarma a v prodejném, vyčištěném stavu, se kupní smlouva považuje za závaznou.

§ 9 Místo jurisdikce a volba práva

Jediným místem jurisdikce pro všechny spory vzniklé přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu je Vídeň. Na všechny spory se vztahuje rakouské právo, s výjimkou prodejního práva OSN.

§ 10 Náklady a poplatky

Poplatek za právní transakci vyplývající z uzavření této smlouvy nese kupující. Veškeré další daně, odvody a poplatky, které by měly vzniknout v souvislosti s tímto smluvním vztahem - i když jsou předepsány prodávajícímu - hradí kupující.

§11 Různé

Prodávající je oprávněn kdykoli požadovat od kupujícího informace o jeho ekonomické situaci nebo tyto informace získat od třetích osob. Kupující souhlasí s tím, že v rámci tohoto smluvního vztahu budou údaje zpracovávány pomocí automatizace a - zejména pro účely ochrany věřitelů - budou předávány. Kupující není oprávněn započíst protinároky proti nárokům prodávajícího z této smlouvy. Prohlášení prodávajícího lze právoplatně zaslat kupujícímu na poslední známou adresu. Pokud kupující výslovně nevznese námitku, souhlasí se zasíláním reklamy a zpravodajů. Změny a dodatky k této smlouvě - včetně dohody o zrušení písemné formy - jsou právně účinné pouze v případě, že jsou provedeny písemně. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou neúčinná nebo se stanou neúčinnými, smlouva zůstane v platnosti v účinném rozsahu.

§12 Oblast působnosti

Naše dodávky a nabídky se uskutečňují výhradně na základě těchto obchodních podmínek a specifikací dodávek, které se vztahují na naše produkty. Pokud není dohodnuto jinak, platí tyto podmínky také pro budoucí obchodní vztahy. S nabídkou jsou tyto podmínky považovány za přijaté. Protipotvrzení kupujícího s odkazem na jeho vlastní odchylné obchodní nebo nákupní podmínky jsou tímto odmítnuty. Dodatky nebo změny podmínek jsou účinné pouze s naším písemným potvrzením.